Условия за ползване

С достъпа до уебсайта flare.bg Вие се съгласявате със следните условия за ползването на този уебсайт и неговото съдържание:

  1. Цялото съдържание на този уебсайт, включително текстове, фотографии, други изображения, графични материали и видео, са обект на авторското право на създателите на уебсайта или на фотографите, които са отстъпили правото за ползване на flare.bg. Всички права са запазени.
  2. Потребителят има безплатен достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира, споделя в глобалната Интернет мрежа или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни от flare.bg.
  3. flare.bg и неговите създатели не носят отговорност за целите и дейността на потребителя във връзка с използването на този уебсайт и неговото съдържание, нито гарантират, че то е годно за постигането на каквито и да е цели или, че ще удовлетвори изискванията на потребителя. С приемането на тези условия потребителят декларира, че използването на този уебсайт и неговото съдържание е изцяло на негов риск и отговорност. flare.bg и неговите създатели не отговарят за евентуално причинени на потребителя при ползване на съдържанието на този уебсайт вреди, освен ако са причинени умишлено или при проявена груба небрежност.
  4. Лични данни. Този уебсайт не изисква от потребителя да въвежда лични данни. В случай, че потребителят доброволно предостави лични данни чрез формата за контакт, той дава своето изрично съгласие тези данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани единствено с цел контакт и обратна връзка. Лични данни по никакъв начин не се предоставят на трети лица за реклама, маркетинг или за други цели.
  5. flare.bg запазва правото си по всяко време да променя съдържанието на този уебсайт, включително настоящите условия, без предупреждение. Всяка промяна в настоящите условия влиза в сила един месец след публикуването ѝ на уебсайта, освен ако в този срок потребителят изпрати изявление за отхвърляне на промените чрез формата за контакт.

По смисъла на горните условия:

  • „потребител” е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните през уебсайта flare.bg ресурси и/или материали;
  • “уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други ресурси и материали;
  • „този уебсайт” е https://flare.bg/.